13

Vedtekter for Modum Næringsforening

VEDTEKTER FOR MODUM NÆRINGSFORENING   

Vedtatt i stiftelsesmøte 27. januar 2010. 

Endret i årsmøte 25. mars 2014 

Endret i årsmøte    23. februar 2022 

§ 1 Foreningens grunnlag og formål 

Modum Næringsforening skal være: 

 • en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.  

 • næringslivets talerør over for offentlige myndigheter og andre aktører som har betydning for næringslivets rammebetingelser. 

 • en aktør som arbeider for å skape vekst og utvikling i Modum. 

 • en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling 

 • en medspiller og pådriver overfor Modum kommune på saksområder som er av betydning for næringslivet 

 • en bidragsyter til å videreutvikle et godt omdømme for Modum 

 

§ 2 Medlemmer 

Som medlemmer kan tas opp registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner og foreninger med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift, være medlem. 

Utmelding skal skje skriftlig. Utmelding skal skje med seks måneders varsel regnet fra førstkommende halvårsskifte, dvs.  1/1 og 1/7.  

 

§ 3 Ansvarsform 

Modum Næringsforening er en forening med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene er bare ansvarlig for sin andel av foreningskapitalen. 

Medlemmene har ikke rett til andel i eventuelle overskudd i foreningen, eller rett til andel av  

medlemskontingent eller egenkapital ved uttreden eller oppløsning av foreningen. 

 

§ 4 Årsmøtet 

Øverste organ i Modum Næringsforening er årsmøtet som holdes innen utløpet av mars hvert år. Innkallingen til årsmøtet skal skje med fire ukers varsel. Saksdokumenter skal være tilgjengelig en uke før. På årsmøtet skal følgende obligatoriske saker behandles: 

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 1. Valg av to til å underskrive protokollen. 

 1. Styrets beretning for foregående år. 

 1. Regnskap fra foregående år. 

 1. Fastsettelse av kontingent. 

 1. Behandling av innkomne forslag.  

8. Valg av:  

a) Styret i henhold til § 6.  

b) Valgkomite i henhold til § 5.     

9.    Fastsette honorar til styrets leder etter innstilling fra valgkomiteen. 

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Styret skal legge fram sin innstilling til forslag som skal behandles av årsmøtet. 

Ved avstemming har hvert medlem 1 – en – stemme. 

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet kan saker/temaer tas opp til drøfting. 

 

 

§ 5 Valgkomite 

Modum Næringsforening skal ha en valgkomite bestående av tre personer. Funksjonstiden er tre år med utskiftning av ett medlem hvert år. Årsmøtet velger leder av valgkomiteen. 

 

§ 6 Styret 

Årsmøtet velger styret som skal ha 5 til 8 medlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år om gangen. Modum kommune kan delta med observatør etter styrets bestemmelse. 

 

Styrets leder innkaller til styremøter. Styremøter forberedes i samarbeid mellom styrets leder og daglig leder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

 

Styrets oppgaver: 

 • styret er ansvarlig for Modum Næringsforenings løpende virksomhet 

 • ansette, evt. si opp, daglig leder 

 • legge fram saker for årsmøtet ihht. vedtektene. 

 • vedta strategisk plan og arbeidsplan for året. 

 • vedta årlig budsjett 

 • følge opp daglig leder og gjennomføring av styrets vedtak 

 

Styret legger fram årsberetning, regnskap og evt. andre forslag for årsmøtet.  

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan bare saker som innkallingen omhandler, behandles. 

 

§ 8 Endring av vedtekter 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endringer av vedtekter, må dette sendes styret til behandling innen tre uker før årsmøtet skal holdes. 
 

§ 9 Oppløsning 

Modum Næringsforening kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig vedtas i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved et ekstraordinært årsmøte. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler. Ved oppløsning skal Modum Næringsforenings midler tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i Modum.