16

Årsrapport

ÅRSBERETNING 2022
ÅRSBERETNING 2022
Modum Næringsforening (tidligere Næringsråd) ble stiftet 27. januar 2010 med visjon:
«En god næringsutvikling basert på samhandling.»
 Foreningens grunnlag og formål 
 Modum Næringsforening skal være en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
Modum Næringsforening skal:
 • arbeide for nyetableringer og vekst i næringslivet
 • være en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
 • være samarbeidspartner og pådriver over for Modum kommune
 • bidra til å utvikle et godt omdømme for Modum kommune

VIRKSOMHETEN I 2022
STYRET
Styret har i året bestått av:
Styreleder
Vegard Jelstad
Styremedlemmer:
Tor Christian Fagertun
Aage Bergerud                 
Hans Falang                     
Ingunn Øderud
Mette Weggersen

Styremøter
Styret har hatt 5 styremøter.
Styret har behandlet 34 saker.
Viktige saker har vært:
 • Rapport fra daglig drift som er fast sak på alle styremøter
 • Årsregnskap 2021 (økonomirapportering er fast sak på alle møter).
 • Årsberetning 2021
 • Arbeidsplan 2022
 • Budsjett 2022. Budsjett er en årsmøtesak, men styret vedtar på første styremøte budsjett som styringsverktøy for kalenderåret. Budsjettet ble senere godkjent av årsmøtet.
 • Samferdsel – samspill med Modum kommune og andre aktører
 • Modumkonferansen 2022 – styret var aktive i utarbeidelse av format og program.
 • Revidert strategi for Modum Næringsråd


ÅRSMØTE
Årsmøte ble holdt den 23 februar.. Det møtte 6 representanter fra medlemsbedrifter, 1 representant fra kommunen - totalt 10 personer inkludert 3 fra administrasjonen. Møtet behandlet saker ihht. vedtekter.
Årsmøtet vedtok å endre foreningens vedtekter og navn på foreningen. Navn endres fra Modum Næringsråd til Modum Næringsforening for at foreningens navn i større grad skal reflektere formålet til foreningen.

Følgende kontingentstruktur gjelder for 2022:
 • Privatpersoner, lag og foreninger                           Kr. 1000,-
 • Omsetning opp til kr 2,5 mill.                                   Kr 1 750,-
 • Opptil kr 2,5 mill. – kr 5,0 mill.                                Kr 3 000,-
 • Opptil kr 5,0 mill. – 10,0 mill.                                   Kr 5 000,-
 • Opptil kr 10,0 mill. - kr 20,0 mill.                             Kr 7 500,-
 • over kr 20,0 mill.                                                         Kr 10 000,-                                      


ØKONOMI
2022 var andre året for en fornyet avtale med Modum Kommune som medfører et årlig tilskudd på                   kr 1.000 000,-. Avtalen gjelder for en tre-årsperiode. I tillegg bidrar Modum Kommune med Kr.150.000 per år i 3 år til prosjektet «Bærekraftig Sentrumsutvikling.
Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr,- 62 058 (kr.217 618- i 2021). Sum egenkapital pr. 31.12.2022 er kr 767 125,- (kr.829 183,- i 2021).

PERSONAL
Administrasjonen har bestått av:
Daglig leder og næringsutvikler Martin Kaggestad – 100% stilling.
Sentrumsutvikler og administrasjon Anne Katrin Håskjold – 100% stilling.
Ole Brunes – Rådgiver med fast avtale.

MEDLEMSBEDRIFTER
Tall pr. 31.12.22 sammenlignet med medlemstall pr. 31.12.22.


Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse


Det har vært en netto nedgang i antallet medlemsbedrifter i 2022.
Det kom 7 nye medlemmer inn i næringsforeningen i løpet av 2022, men vi har samtidig fått 6 utmeldinger og 4 virksomheter er nedlagt. Netto utvikling i medlemsmassen blir da en nedgang i antall medlemmer på 3.
VÅRE AKTIVITETER

Modumkonferansen 2022
Modumkonferansen 2022 ble arrangert den 22 september i Modum Kulturhus med over 160 deltakere i salen. For første gang på 2 år kunne vi arrangere Modumkonferansen uten begrensninger i antall publikum. Konferanseleder Per Skøyen med Anne Kat Håskjold som dyktig assistent ledet oss gjennom konferansen på en svært profesjonell måte. Konferansen ble også sendt direkte på TVModum. Hovedattraksjon, Siv Jensen, holdt et godt foredrag hvor hun plasserte Modum inn i det store bilde med pandemi, energikrise og krig i Ukraina som bakteppe. Dette foredraget ble godt mottatt. Programmet var variert og vi anstrengte oss for å få til en god balanse mellom internasjonale, nasjonale og lokalt relevante temaer. En spørreundersøkelse og en evaluering i etterkant av konferansen tyder på at programmet har blitt godt mottatt. Spesielt trekkes foredraget til vår lokale KIWI sjef, Lennart Lindberg, frem som et stort lyspunkt og alle foredragsholderne har i etterkant fått gode skussmål. I år hadde vi lagt opp til gode pauser mellom postene i programmet for «mingling», samtaler og nettverksbygging. Dette ble svært godt mottatt. Nytt av året var også et initiativ i samarbeid med Flykning tjenesten med å bruke flykninger fra Ukraina som verter og «gode hjelpere» under konferansen. Dette ble gjort for å eksponere kompetente og resurssterke flykninger for næringslivet i Modum, noe som ble svært godt mottatt og som førte til at flere arbeidsforhold be opprettet i etterkant av konferansen.  

Tema for Modumkonferansen 2022:
«Det er oss det kommer an på».  

Seertall
Modumkonferansen 2022 ble vist direkte og i reprise på TVModum, både på lineær TV og på nett.
Det ble registrert drøyt 400 visninger på tvmodum.no, i tillegg til et udefinert antall som så konferansen på appleTV. Av erfaring har TVModum flere som ser en slik sending på TV, men det lar seg ikke gjøre å måle eksakt antall lineære TV seere. TVModum anslår at minst like mange har sett konferansen på TV som på Internett og at det totale antallet kan ha nådd over 700 visninger. Dette er vi svært godt fornøyd med!


Næringsfrokoster
Næringsfrokostene er en viktig del av Næringsforeningens medlemstilbud, og vi har opplevd økende deltakelse på disse arrangementene før pandemien rammet oss i 2020. Målet er informasjon, presentasjon av vertsbedrift og tid til uformell kommunikasjon og erfaringsutveksling. Det er av og til også en faglig programpost.
 I 2022 gjennomførte vi 4 næringsfrokoster. Saltdalshytta, Bygdeposten, Grønt Fagsenter, Sparebank1 SørØst Norge.  

Digitale Frokostmøter
Som et alternativ til fysiske næringsfrokoster arrangerte Modum Næringsråd 1 digital næringsfrokost i samarbeid med Styreforeningen.

Samarbeidsprosjekt i 2021 med Buskerud Næringshage.

Mål:
 • Inngå et samarbeid som skal gi medlemsbedriftene og næringslivet i Modum et enda bedre og mer mangfoldig tilbud.
 • Effektivisering av arbeidet med næringsutvikling.
 • Synliggjøre og tilby Næringshagens tilbud og kompetanse i Modum.
 • Innlemme de ansatte i Næringsrådet i et større kompetansemiljø.

Økonomisk ramme
Det er i hovedsak arbeid med næringsutvikling og leverte tjenester til næringslivet i Modum som kan faktureres. Så langt er det brukt kr.90.000 på prosjektet som har en økonomisk ramme på kr.300.000.

Virkemiddelapparat for næringslivet
Benytte Næringshagens kompetanse til å bistå medlemsbedrifter i å utarbeide prosjektplaner eller forretningsplaner.

Tid for HELSE-innovasjon!
Dette prosjektet ble påbegynt i 2021.
Modum har en rekke helserelaterte virksomheter med spisskompetanse og godt
omdømme langt utenfor kommunens grenser. Flere av disse virksomhetene er innovative og har mye å vise til. Vi velger å ta utgangspunkt i et utvida helsebegrep. Vi tror det er et stort
potensiale i å bygge nettverk på tvers og bringe ulike aktører sammen slik at nye ideer, samarbeid og virksomheter kan oppstå. Kan vi gjennom samarbeid skape større vekst innen helse i Modum? Hva skal til?
Innovasjons-lab helse ble gjennomført den 25 august i Kildehuset på Modum Bad med representanter fra Modum Bad, Vikersund Bad, GYM2000, Fjordbyen Aktiv, Frisklivssentralen og Modum Kommune.
  


INNOVASJONSLAB REISELIV
Den 18 januar inviterte Modum Næringsforening og Buskerud Næringshage til en workshop for alle som driver med reiseliv og handel, og de som ellers kan være med å bidra til utvikling og vekst i denne sektoren. Vi stilte spørsmålet; kan vi gjennom samarbeid skape vekst i reiselivet i Modum? Hvordan kan vi oppnå økt verdiskaping både innenfor handel, service, overnatting- kultur og opplevelsesnæring?
25 deltakere fra reiseliv og handel, i tillegg til representanter fra Modum Kommune, møtte opp til dette arrangementet.
Etter en grundig behovsanalyse ble det vedtatt en plan med konkrete tiltak for å øke besøksattraktiviteten til kommunen og bedre organisere reiseliv og handel for å oppnå gode synergieffekter.
Dette er noen av tiltakene som ble foreslått:
 • Tilby helårs aktivitetskort for Modum
 • Skiltplan – MNF har sent en «ønskeliste» til kommunen basert på innspill fra næringslivet.
 • DESTINASJONSAVKLARING – hvem tilhører vi – eller er vi en del av noe større – eller ja takk begge deler.
 • OMDØMMEPROSJEKT – kraft i å samle alt vi har i en felles markedsføring – skape stolthet – tenke kort og lang sikt.            Ulike forretningsmodeller og ulike måter å finansiere et slikt prosjekt.
 • Etablering av et samarbeidsforum for reiselivsnæringen/handel. felles møter for å senke terskelen for å ta kontakt - felles kommunikasjonskanal – felles Facebook side.

SAMARBEID MED MODUM KOMMUNE
I 2017 vedtok Modum kommune å tilføre Næringsrådet kr 950 000,- årlig gjennom en 3 års samarbeidsavtale. Denne avtalen er reforhandlet og det foreligger nå en ny 3 års samarbeidsavtale mellom Modum Kommune og Modum Næringsforening. Denne avtalen ble underskrevet i slutten av desember 2020, og den sikrer Modum Næringsforening kr.1 million i bevilgninger fra kommunen med muligheter for ytterligere bevilgninger basert på økning av medlemsmassen. Midlene er øremerket til å finansiere en betydelig andel av 2 årsverk som skal arbeide for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Næringsforeningen er invitert inn som observatører i kommunens nye Hovedutvalg for samferdsel og næring. Dette hovedutvalget er nå ansvarlig for samarbeidsavtalen mellom kommunen og Næringsforeningen. Kommunen reviderte sin strategiske næringsplan, og Næringsforeningen reviderte sin første strategiske plan. Underveis i dette arbeidet var det betydelig positiv kommunikasjon.

Interkommunalt Samarbeid – Ringeriksregionen

Ringeriksregionen hadde en samlet verdiskaping på 13 milliarder kroner i 2020. Siden 2010 har Ringeriksregionen hatt en verdiskapingsvekst som er om lag på gjennomsnittet for Viken, men høyere enn for Fastlands-Norge. At Ringeriksregionen er en attraktiv bostedsregion, fremkommer tydelig av sammensetningen i næringslivet. Næringer som typisk betjener lokale markeder, eksempelvis handel og bygg- og anleggsnæringen, er de klart dominerende i regionen. Imidlertid har Ringeriksregionen flere store bygg- og anleggsaktører som Hæhre Entreprenør og Krøderen Elektro. Ser vi i stedet på de næringer der Ringeriksregionen skiller seg mest fra resten av Viken, er det innen ferdigvare (Smurfit Kappa Norge og HTS Besafe) og annen industri (Andritz Hydro, Tronrud Engineering og FLIR Unmanned Aerial Systems).
I tillegg har regionen flere større miljøer innen helse, med hovedvekt i Modum, som eksempelvis Modum Bad og Vikersund Bad.
Et sentralt utviklingstrekk i Ringeriksregionen er at nedleggelser er snudd til positiv næringsutvikling. I 2001 ble det vedtatt at samtlige tre militærleirer rundt Hønefoss skulle bli nedlagt. To av militærleirene, Helgelandsmoen og Eggemoen, har i etterkant blitt kjøpt opp og omgjort til næringsparker. I dag huser disse to næringsparkene flere bedrifter. Eksempelvis har Tronrud Engineering etablert seg på Eggemoen, en bedrift som har hatt stor betydning for utvikling av kunnskapsrettede teknologiarbeidsplasser.
Treklyngen industripark er etablert på dette området, hvor man blant annet har prosjekter for å bruke restprodukter fra treforedling. Viken Skog spiller her en viktig rolle som leverandør av råvarer, til eksempelvis «Vow» som skal produsere biokull av tremasse. I tillegg har det kommet en rekke nye bedrifter til området, som DigiPlex, som skal bygge og etablere datasenter, med bruk av spill-varme.

Ringeriksregionen har flere relevante reiselivsaktører og -destinasjoner. Eksempelvis Sundvolden Hotel i Hole, Hadeland Glassverk og Kistefos Museum i Jevnaker, Blaafarveverket i Modum, samt fjelldestinasjonen Norefjell som er lokalisert i Krødsherad. Imidlertid skiller Ringeriksregionen seg fra andre typiske reiselivsregioner ved at de ikke har en felles destinasjon. Dette kommer tydelig frem ved at regionens viktigste reiselivsdestinasjon, Norefjell, har sine naturlige samarbeidsflater mot Sigdal og Flå, som ligger i to andre kommuneregioner.

Hønefoss-campuset til USN er en viktig del av kunnskapsmiljøet i kommuneregionen gjennom partneravtaler med næringsliv og klynger, i tillegg til at sykehuset i Hønefoss er en viktig kunnskapsaktør. Andre viktige aktører er eksempelvis inkubatoren Pan Innovasjon, som også drifter etablererveiledertjenesten for tre av kommunene i regionen, Modum Næringsforening som jobber opp mot næringslivet og drifter etablererveiledertjenesten i Modum kommune, og Jevnaker Næringsdrivende. Videre har man i Ringeriksregionen etablert et kontorfellesskap,
lokalisert på Hønefoss-campuset til USN, hvor bedrifter, Ringerike næringsforening, Modum Næringsforening, USN, Pan Innovasjon og aktører fra kommunene har plass. Det er ingen sterke næringsklynger lokalisert i kommuneregionen, men flere bedrifter deltar aktivt i andre regionale/nasjonale klynger.


Dialogmøter
Næringsforeningen har rutinemessige dialogmøter med kommunen. Det ble holdt 2 slike møter i 2022.
De viktigste temaer var:
 • Evaluering av samarbeid
 • Samferdsel
 • Kommuneplanens arealdel, tilgang på næringstomter
 • Etablererveiledning
 • Modumkonferansen
 • Sentrumsutviklingsprosjektet
 • Arbeid for å tiltrekke seg nyetableringer
    

Samferdsel/infrastruktur  
Næringsforeningen har observatørplass i Hovedutvalget for samferdsel og næring, og har særlig vært pådriver for å øke tilgjengelige næringsarealer i kommunen. Proaktiv arealforvaltning er et av de viktigste premisser for å skape vekst og utvikling. Sammenlignet med nabokommuner har Modum svært lite å tilby for etablering av virksomheter.

Hovedutvalget har arbeidet med å øke trafikksikkerheten i krysset Vikersund Nord ved å søke om fravik av gjeldende regler for å bygge rundkjøring. Næringsrådet har støttet arbeidet, og fikk i denne saken til et samspill med Modum Lastebileierforening.

Arbeidet med å sikre persontogtrafikk på Randsfjordbanen har fortsatt i 2022. Det er ingen løsning, men både Hovedutvalget og Næringsforeningen bruker alle anledninger for å skape framdrift. Sømløs overgang mellom Randsfjordbanen og kommende Ringeriksbane er viktig tema. Næringsforeningen har sørget for å få med Randsfjordbanen og rv. 350 i forslag til Strategisk politisk næringsplan for Ringeriksregionen.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland deltok på Modumkonferansen i september. Etter programposten på samferdsel lyktes det å få henne med på en kort befaring i krysset Vikersund Nord. I Hovedutvalg for samferdsel og næring 11. okt. møtte direktør for drift og vedlikehold i Statens Vegvesen. Det er nå en viss optimisme mht. å få godkjent plan om å bygge rundkjøring i krysset.

Tog: Jernbanedirektør Knut Sletta deltok på Modumkonferansen. Han viste til rapporten fra Urbanet Analyse som konkluderte med at det ikke var markedsgrunnlag for togtilbud. Viken fylkeskommune og kommunen jobber fortsatt meget aktivt for å få til et togtilbud på Randsfjordbanen. Det er nå aktuelt å få til en ny analyse inkludert samfunnsøkonomiske effekter.
PROSJEKT «BÆREKRAFTIG SENTRUMSUTVIKLING I MODUM
Det er mange oppgaver som er inkludert i dette prosjektet. Prosjektet er inne i sitt avsluttende år. I 2022 har prosjektet vært finansiert av en bevilgning fra Modum kommune på kr. 150 000 og prosjektmidler inn i delprosjekter. Det er hovedsakelig prosjektleder Anne Kat som har jobbet med dette.


Tilgjengelig sentrum for alle.
Forprosjektet er gjennomført og levert. Det har vært gjennomført 3 befaringer, og flere møter i kartleggingsfasen av forprosjekt for å se på Universell utforming i kommunens sentrum. Det er Anne Kat Håskjold som har ledet dette arbeidet. Det er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er oppdragsgiver, og som vi fakturerer for dette prosjektet. Rapporten av forprosjektet er ferdig. Det ble presentert på Tyrifjord hotell 12. Januar. Videre arbeid med dette vil rådet holde i sammen med en ny prosjektleder. Etterarbeidet vil ha en prosjekttid på 3 år.

Vikersund Handelsbrygge.
Arbeidet med brygge går sakte, men sikkert fremover.
Det er nå søkt om resterende midler fra Sparebankstiftelsen. Det er Vikersund Vel som er mottaker av midlene for dette arbeidet. Anne Kat er ønsket av Vikersund Vel til å være koordinator for hele brygge arbeidet.
Overordnet fremdriftsplan på brygga er som følger;

 
 • Bestilling, bearbeiding og galvanisering av stål             -              desember 2022
 • Detaljprosjektering av amfi/trapp/skråning                     -              desember 2022
 • Montering av stålkonstruksjon (brygge)                         -              januar 2023
 • Fundamentering, amfi/trapp/skråning                            -              februar/mars 2023
 • Trekonstruksjon og dekke på brygge                             -              mars/april/mai 2023
 • Trekonstruksjon, amfi/trapp                                            -              mars/april/mai 2023
 • Ferdigstillelse, komplett prosjekt, belysning                   -              mai 2023

Modum Handel.
Gavekort
Det selges mye gavekort.
Modum Næringsforening har 44 medlemmer som tar imot dette kortet, og det er et av våre største trekkplaster akkurat nå. Det er utsalgssted både hos Elon i Vikersund og Nygård Sport i Åmot. I tillegg kan Næringsforeningen selv generere kort og sende faktura ut til medlemmer.
Mulighetene for å selge mer kort er stor. Det må være et felles ansvar å markedsføre dette kortet i alle brukersteder.  


Resertifisering av bærekraftig reiseliv.
I 2019 gjennomførte Visit Norefjell et sertifiseringsarbeid for de 4 kommunene som ble med i dette arbeidet. Det er Sigdal, Krødsherad, Flå og Modum Kommune
Kommunene fikk da sertifiseringsmerke for bærekraftig reiselivskommune.
Et slikt merke krever resertifisering, og jobben skal for oss gjennomføres i 2023, for å få fornyet merke i 2024. Det er en meget krevende prosess. Det var ordførere og rådmenn som var samlet i tillegg til Sigdal Utvikling, Modum Næringsforeningen og Visit Norefjell.
Vi har deltatt i prosessen med hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i Modum.
Modums utfordringer – Samarbeid.
Utfordringsbildet og utenforskap er meget aktuelt og noe vi må ta på alvor.
Vi var innom tema på konferansen, og vi har jobbet med dette gjennom året. Det er etablert en god relasjon både til flykning tjenesten og NAV.
Flykning tjenesten får enda flere flykninger. Hvordan få disse inkludert og i jobb?
NAV Modum har veldig mange uføre, med rest arbeidsevne hvordan hjelpe disse ut i arbeid?
Næringsforeningens rolle er å koble disse med næringslivet i Modum.
Skilting
I januar gjennomførte vi en kartlegging av dagens situasjon vedrørende skilting i Kommunen. En rapport om dette ble levert til Kommunen som har ansvaret for gjennomføring og etablering av skilt. Næringsforeningen har blitt tatt med i prosessen rundt forventningsavklaring fra handelsbedrifter og vel. Prosessen er ikke i mål ennå, men det er forespeilet at det skal være skiltet innen sommeren 2023.
Modum Investor Hub
Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har vært initiativtaker til etableringen av en «Investor Hub». Denne gruppen er registrert som «Vikersundlekter AS» og består for tiden av 12 lokale investorer. Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har i 2022 deltat på en rekke møter i denne gruppen, og arrangert samlinger. Det jobbes med prosjekter knyttet til sentrumsutvikling.
Tour of Scandinavia
Tour of Scandinavia er et World Tour-løp over seks etapper gjennom tre forskjellige land. Den 13 august startet «dronning etappen» i Vikersund med målgang på Norefjell. Etter presentasjon og start i Vikersund, syklet rytterne den 253, 5 meter lange verdensrekordstripa gjennom Vikersundgata. De syklet deretter Heggen-sida forbi Vikersundbakken til Åmot, om Blaafarveværket/ Haugfoss om Overn og til Sysle og tilbake til Vikersund. Denne runden kjørte de 1,5 gang før feltet fortsatte inn i Sigdal. Som i fjor ble rittet sendt direkte på TV2, samt at det ble distribuert til alle verdens kontinenter via Discovery/Eurosport-nettverket. Vi fikk flotte direktesendte TV bilder hele veien fra starten i Vikersund til målgang på Norefjell og det anslåes at mellom 15 og 20 millioner mennesker fikk se deler av eller hele rittet. Bedre markedsføring av kommunen skal man lete lenge etter. Dette sa sjefen for arrangementet etter at rittet var gjennomført:
«Visit Norefjell (med samarbeidspartnere) har tatt et veldig godt eierskap, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Ulike aktiviteter og initiativ lokalt bidrar til et bedre arrangement og en sterkere synliggjøring av både ToS og destinasjonen. Slikt blir lagt merke til både medialt og av våre gjester, inkludert ryttere, lagledelse, partnere og media. Vertskapsrollen, som spesielt Modum og Norefjell ski & spa viser oss, er også av stor positiv betydning.»
Roy Moberg, General manager ToS

Modum Handel
Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling er koordinator og pådriver for aktiviteter i regi av handelsstanden. Modum Næringsforening utfører administrativt arbeid for Modum Handel og kompenseres for dette.
I 2022 har det vært følgende aktiviteter.
 • Gla dag i Vikersund – 1. lørdag i mai.
 • Vikersunddagen og Pride – 1. lørdag i september.
 • Julegran tenninger.
Dette arrangementet ble meget bra i 2022. Det var ny rekord med boder – 78 stk påmeldt. Og ny rekord i mennesker samlet på dagtid. Det var god suksess å legge de to arrangementene til samme dag.
Etablererveiledning
Næringsforeningen har siden august 2018 hatt ansvaret for etablererveiledninger i Modum Kommune. Fra og med 2023 tar Pan Innovasjon over denne tjenesten i Modum og Ringeriksregionen.

Det er gjennomført 4 etablererveiledninger og 2 næringsfaglige vurderinger i 2022.
Arbeidet med å fylle «Gründergartneriet» opp igjen med nye leietakere går tregt. Foreløpig dette året har vi kun signert en ny leieavtale. Administrasjonen har gjennomført et møte med TVModum som et første steg i en noe mer offensiv PR/kommunikasjonsstrategi i et forsøk på å øke bevisstheten lokalt om at dette tilbudet finnes. 
Zurf Modum prosjektet benytter regelmessig næringsforeningens lokaler til gjennomføring av akseleratorprogram for 2 nyetablerte bedrifter i Modum. Begge disse bedriftene har benyttet seg av innledende etablererveiledning og en har vært leietaker i «Gründergartneriet». 


Styringsgrupper.

Modum næringsforening deltar i flere styringsgrupper i kommunal regi som næringslivets representant.


Fairtrade
Modum er en fairtrade kommune. Det har vært gjennomført 6 gruppemøter i lokal styringsgruppe, 3 temaforedrag i regi av Fairtrade Norge.  Tirsdag den 11 oktober ble det avholdt et temamøte i Rådhuset i samarbeid med kommunen for å informere næringsliv og andre aktører om Fair Trade organisasjonens arbeid nasjonalt og lokalt. MNF var med-arrangør for dette arrangementet. Modum Kommune har fått status som en Fair Trade kommune og det forplikter.
I forkant av temamøtet deltok Anne Kat på Rådmannens ledersamling og i møtet til hovedutvalg for samferdsel og næring for å informere om Fair Trade. Daglig Leder for Fair Trade Norge deltok også på alle disse møtene og hun satte stor pris på hjelpen fra MNF. Fair Trade handler i korte trekk om sosialt ansvar og bærekraft og de er avhengig av en innsats både fra det offentlige og privat næringsliv. De fikk presentert sitt arbeid i rådmannens ledersamling, i hovedutvalget for næring og samferdsel og for næringslivet.Modum Vekst og Inkludering
Daglig Leder i Modum Næringsforening har et styreverv i Modum Vekst og Inkludering (Asvo og Modum Industri). Modum Næringsforening sin rolle i styret ansees som viktig da næringsforeningen representerer et bindeledd mellom lokalt næringsliv, kommune og regionale nettverk. I 2022 deltok Martin Kaggestad på 4 styremøter i Modum Vekst og Inkludering.  


TvAksjonen
Mandag den 10 oktober deltok MNF sin administrasjon i en «dugnad» sammen med ordførere i Ringeriksregionen for å samle inn penger til årets TV aksjon. Dette tiltaket var MNF med på å organisere og dugnaden fikk mye oppmerksomhet og god media dekning. Resultatet av innsamlings dugnaden ble kr.227.000, noe alle var svært godt fornøyd med. Generalsekretæren i Leger Uten Grenser deltok i dugnaden. Hun holdt også et inspirasjonsfordrag og kjørte ZIP line før dugnaden startet. ZIP linen ble også testet av de fleste ordførerne i regionen.


INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Næringsforeningen sender jevnlig ut nyhetsbrev til bedrifter og handelsstanden med informasjon og invitasjoner til arrangementer. Totalt ble det sendt ut 38 slike nyhetsbrev i 2022.

Næringsforeningens Facebook-sider og web-sider er også en del av informasjonsarbeidet.

Lokalmedia er meget aktive i å følge opp arbeidet med næringsutvikling. Undersøkelser viser at lesere er svært interessert i slikt stoff, og det gjenspeiler seg i lokalavis og på lokal TV. Næringsrådet vektlegger å videreføre det gode forhold til lokalmedia.


ARBEID MOT NOV
NOV – Næringsforeningene i Oslofjord-Vest regionen, er et samarbeidsforum for næringsforeninger i:
Kongsberg                                       Asker
Drammensregionen                      Røyken
Hurum                                              Modum
Ringerike                                          Bærum

Det ble holdt 4 møter i 2022 og flertallet av disse møtene ble gjennomført digitalt. Møtene er svært nyttige ved at det er mye erfaringsutveksling og ideer til tiltak. Forumet samordner også f.eks. samspillet med fylkeskommunens arbeid med strategisk næringsplan for Midt-Buskerud,
og nettverksgrupper. Det er i 2021 etablert arbeidsgrupper internt i NOV. Modum Næringsråd har vært aktive i flere av diss gruppene som har jobbet med utvikling og implementering av felles CRM system (Customer Relations Managment) og utvikling av medlemsarbeid.

Vikersund 15. februar 2023

 Vegard Jelstad (sign.)            Aage Bergerud (sign.)                    Hans Falang (sign.)


Tor Chr. Fagertun (sign.)                    Mette Weggersen (sign.)                  Ingunn Øderud (sign.)           

Martin Kaggestad – daglig leder (sign.) 
ÅRSBERETNING 2022
Modum Næringsforening (tidligere Næringsråd) ble stiftet 27. januar 2010 med visjon:
«En god næringsutvikling basert på samhandling.»
 Foreningens grunnlag og formål 
 Modum Næringsforening skal være en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
Modum Næringsforening skal:
 • arbeide for nyetableringer og vekst i næringslivet
 • være en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
 • være samarbeidspartner og pådriver over for Modum kommune
 • bidra til å utvikle et godt omdømme for Modum kommune

VIRKSOMHETEN I 2022
STYRET
Styret har i året bestått av:
Styreleder
Vegard Jelstad
Styremedlemmer:
Tor Christian Fagertun
Aage Bergerud                 
Hans Falang                     
Ingunn Øderud
Mette Weggersen

Styremøter
Styret har hatt 5 styremøter.
Styret har behandlet 34 saker.
Viktige saker har vært:
 • Rapport fra daglig drift som er fast sak på alle styremøter
 • Årsregnskap 2021 (økonomirapportering er fast sak på alle møter).
 • Årsberetning 2021
 • Arbeidsplan 2022
 • Budsjett 2022. Budsjett er en årsmøtesak, men styret vedtar på første styremøte budsjett som styringsverktøy for kalenderåret. Budsjettet ble senere godkjent av årsmøtet.
 • Samferdsel – samspill med Modum kommune og andre aktører
 • Modumkonferansen 2022 – styret var aktive i utarbeidelse av format og program.
 • Revidert strategi for Modum Næringsråd


ÅRSMØTE
Årsmøte ble holdt den 23 februar.. Det møtte 6 representanter fra medlemsbedrifter, 1 representant fra kommunen - totalt 10 personer inkludert 3 fra administrasjonen. Møtet behandlet saker ihht. vedtekter.
Årsmøtet vedtok å endre foreningens vedtekter og navn på foreningen. Navn endres fra Modum Næringsråd til Modum Næringsforening for at foreningens navn i større grad skal reflektere formålet til foreningen.

Følgende kontingentstruktur gjelder for 2022:
 • Privatpersoner, lag og foreninger                           Kr. 1000,-
 • Omsetning opp til kr 2,5 mill.                                   Kr 1 750,-
 • Opptil kr 2,5 mill. – kr 5,0 mill.                                Kr 3 000,-
 • Opptil kr 5,0 mill. – 10,0 mill.                                   Kr 5 000,-
 • Opptil kr 10,0 mill. - kr 20,0 mill.                             Kr 7 500,-
 • over kr 20,0 mill.                                                         Kr 10 000,-                                      


ØKONOMI
2022 var andre året for en fornyet avtale med Modum Kommune som medfører et årlig tilskudd på                   kr 1.000 000,-. Avtalen gjelder for en tre-årsperiode. I tillegg bidrar Modum Kommune med Kr.150.000 per år i 3 år til prosjektet «Bærekraftig Sentrumsutvikling.
Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr,- 62 058 (kr.217 618- i 2021). Sum egenkapital pr. 31.12.2022 er kr 767 125,- (kr.829 183,- i 2021).

PERSONAL
Administrasjonen har bestått av:
Daglig leder og næringsutvikler Martin Kaggestad – 100% stilling.
Sentrumsutvikler og administrasjon Anne Katrin Håskjold – 100% stilling.
Ole Brunes – Rådgiver med fast avtale.

MEDLEMSBEDRIFTER
Tall pr. 31.12.22 sammenlignet med medlemstall pr. 31.12.22.


Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse


Det har vært en netto nedgang i antallet medlemsbedrifter i 2022.
Det kom 7 nye medlemmer inn i næringsforeningen i løpet av 2022, men vi har samtidig fått 6 utmeldinger og 4 virksomheter er nedlagt. Netto utvikling i medlemsmassen blir da en nedgang i antall medlemmer på 3.
VÅRE AKTIVITETER

Modumkonferansen 2022
Modumkonferansen 2022 ble arrangert den 22 september i Modum Kulturhus med over 160 deltakere i salen. For første gang på 2 år kunne vi arrangere Modumkonferansen uten begrensninger i antall publikum. Konferanseleder Per Skøyen med Anne Kat Håskjold som dyktig assistent ledet oss gjennom konferansen på en svært profesjonell måte. Konferansen ble også sendt direkte på TVModum. Hovedattraksjon, Siv Jensen, holdt et godt foredrag hvor hun plasserte Modum inn i det store bilde med pandemi, energikrise og krig i Ukraina som bakteppe. Dette foredraget ble godt mottatt. Programmet var variert og vi anstrengte oss for å få til en god balanse mellom internasjonale, nasjonale og lokalt relevante temaer. En spørreundersøkelse og en evaluering i etterkant av konferansen tyder på at programmet har blitt godt mottatt. Spesielt trekkes foredraget til vår lokale KIWI sjef, Lennart Lindberg, frem som et stort lyspunkt og alle foredragsholderne har i etterkant fått gode skussmål. I år hadde vi lagt opp til gode pauser mellom postene i programmet for «mingling», samtaler og nettverksbygging. Dette ble svært godt mottatt. Nytt av året var også et initiativ i samarbeid med Flykning tjenesten med å bruke flykninger fra Ukraina som verter og «gode hjelpere» under konferansen. Dette ble gjort for å eksponere kompetente og resurssterke flykninger for næringslivet i Modum, noe som ble svært godt mottatt og som førte til at flere arbeidsforhold be opprettet i etterkant av konferansen.  

Tema for Modumkonferansen 2022:
«Det er oss det kommer an på».  

Seertall
Modumkonferansen 2022 ble vist direkte og i reprise på TVModum, både på lineær TV og på nett.
Det ble registrert drøyt 400 visninger på tvmodum.no, i tillegg til et udefinert antall som så konferansen på appleTV. Av erfaring har TVModum flere som ser en slik sending på TV, men det lar seg ikke gjøre å måle eksakt antall lineære TV seere. TVModum anslår at minst like mange har sett konferansen på TV som på Internett og at det totale antallet kan ha nådd over 700 visninger. Dette er vi svært godt fornøyd med!


Næringsfrokoster
Næringsfrokostene er en viktig del av Næringsforeningens medlemstilbud, og vi har opplevd økende deltakelse på disse arrangementene før pandemien rammet oss i 2020. Målet er informasjon, presentasjon av vertsbedrift og tid til uformell kommunikasjon og erfaringsutveksling. Det er av og til også en faglig programpost.
 I 2022 gjennomførte vi 4 næringsfrokoster. Saltdalshytta, Bygdeposten, Grønt Fagsenter, Sparebank1 SørØst Norge.  

Digitale Frokostmøter
Som et alternativ til fysiske næringsfrokoster arrangerte Modum Næringsråd 1 digital næringsfrokost i samarbeid med Styreforeningen.

Samarbeidsprosjekt i 2021 med Buskerud Næringshage.

Mål:
 • Inngå et samarbeid som skal gi medlemsbedriftene og næringslivet i Modum et enda bedre og mer mangfoldig tilbud.
 • Effektivisering av arbeidet med næringsutvikling.
 • Synliggjøre og tilby Næringshagens tilbud og kompetanse i Modum.
 • Innlemme de ansatte i Næringsrådet i et større kompetansemiljø.

Økonomisk ramme
Det er i hovedsak arbeid med næringsutvikling og leverte tjenester til næringslivet i Modum som kan faktureres. Så langt er det brukt kr.90.000 på prosjektet som har en økonomisk ramme på kr.300.000.

Virkemiddelapparat for næringslivet
Benytte Næringshagens kompetanse til å bistå medlemsbedrifter i å utarbeide prosjektplaner eller forretningsplaner.

Tid for HELSE-innovasjon!
Dette prosjektet ble påbegynt i 2021.
Modum har en rekke helserelaterte virksomheter med spisskompetanse og godt
omdømme langt utenfor kommunens grenser. Flere av disse virksomhetene er innovative og har mye å vise til. Vi velger å ta utgangspunkt i et utvida helsebegrep. Vi tror det er et stort
potensiale i å bygge nettverk på tvers og bringe ulike aktører sammen slik at nye ideer, samarbeid og virksomheter kan oppstå. Kan vi gjennom samarbeid skape større vekst innen helse i Modum? Hva skal til?
Innovasjons-lab helse ble gjennomført den 25 august i Kildehuset på Modum Bad med representanter fra Modum Bad, Vikersund Bad, GYM2000, Fjordbyen Aktiv, Frisklivssentralen og Modum Kommune.
  


INNOVASJONSLAB REISELIV
Den 18 januar inviterte Modum Næringsforening og Buskerud Næringshage til en workshop for alle som driver med reiseliv og handel, og de som ellers kan være med å bidra til utvikling og vekst i denne sektoren. Vi stilte spørsmålet; kan vi gjennom samarbeid skape vekst i reiselivet i Modum? Hvordan kan vi oppnå økt verdiskaping både innenfor handel, service, overnatting- kultur og opplevelsesnæring?
25 deltakere fra reiseliv og handel, i tillegg til representanter fra Modum Kommune, møtte opp til dette arrangementet.
Etter en grundig behovsanalyse ble det vedtatt en plan med konkrete tiltak for å øke besøksattraktiviteten til kommunen og bedre organisere reiseliv og handel for å oppnå gode synergieffekter.
Dette er noen av tiltakene som ble foreslått:
 • Tilby helårs aktivitetskort for Modum
 • Skiltplan – MNF har sent en «ønskeliste» til kommunen basert på innspill fra næringslivet.
 • DESTINASJONSAVKLARING – hvem tilhører vi – eller er vi en del av noe større – eller ja takk begge deler.
 • OMDØMMEPROSJEKT – kraft i å samle alt vi har i en felles markedsføring – skape stolthet – tenke kort og lang sikt.            Ulike forretningsmodeller og ulike måter å finansiere et slikt prosjekt.
 • Etablering av et samarbeidsforum for reiselivsnæringen/handel. felles møter for å senke terskelen for å ta kontakt - felles kommunikasjonskanal – felles Facebook side.

SAMARBEID MED MODUM KOMMUNE
I 2017 vedtok Modum kommune å tilføre Næringsrådet kr 950 000,- årlig gjennom en 3 års samarbeidsavtale. Denne avtalen er reforhandlet og det foreligger nå en ny 3 års samarbeidsavtale mellom Modum Kommune og Modum Næringsforening. Denne avtalen ble underskrevet i slutten av desember 2020, og den sikrer Modum Næringsforening kr.1 million i bevilgninger fra kommunen med muligheter for ytterligere bevilgninger basert på økning av medlemsmassen. Midlene er øremerket til å finansiere en betydelig andel av 2 årsverk som skal arbeide for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Næringsforeningen er invitert inn som observatører i kommunens nye Hovedutvalg for samferdsel og næring. Dette hovedutvalget er nå ansvarlig for samarbeidsavtalen mellom kommunen og Næringsforeningen. Kommunen reviderte sin strategiske næringsplan, og Næringsforeningen reviderte sin første strategiske plan. Underveis i dette arbeidet var det betydelig positiv kommunikasjon.

Interkommunalt Samarbeid – Ringeriksregionen

Ringeriksregionen hadde en samlet verdiskaping på 13 milliarder kroner i 2020. Siden 2010 har Ringeriksregionen hatt en verdiskapingsvekst som er om lag på gjennomsnittet for Viken, men høyere enn for Fastlands-Norge. At Ringeriksregionen er en attraktiv bostedsregion, fremkommer tydelig av sammensetningen i næringslivet. Næringer som typisk betjener lokale markeder, eksempelvis handel og bygg- og anleggsnæringen, er de klart dominerende i regionen. Imidlertid har Ringeriksregionen flere store bygg- og anleggsaktører som Hæhre Entreprenør og Krøderen Elektro. Ser vi i stedet på de næringer der Ringeriksregionen skiller seg mest fra resten av Viken, er det innen ferdigvare (Smurfit Kappa Norge og HTS Besafe) og annen industri (Andritz Hydro, Tronrud Engineering og FLIR Unmanned Aerial Systems).
I tillegg har regionen flere større miljøer innen helse, med hovedvekt i Modum, som eksempelvis Modum Bad og Vikersund Bad.
Et sentralt utviklingstrekk i Ringeriksregionen er at nedleggelser er snudd til positiv næringsutvikling. I 2001 ble det vedtatt at samtlige tre militærleirer rundt Hønefoss skulle bli nedlagt. To av militærleirene, Helgelandsmoen og Eggemoen, har i etterkant blitt kjøpt opp og omgjort til næringsparker. I dag huser disse to næringsparkene flere bedrifter. Eksempelvis har Tronrud Engineering etablert seg på Eggemoen, en bedrift som har hatt stor betydning for utvikling av kunnskapsrettede teknologiarbeidsplasser.
Treklyngen industripark er etablert på dette området, hvor man blant annet har prosjekter for å bruke restprodukter fra treforedling. Viken Skog spiller her en viktig rolle som leverandør av råvarer, til eksempelvis «Vow» som skal produsere biokull av tremasse. I tillegg har det kommet en rekke nye bedrifter til området, som DigiPlex, som skal bygge og etablere datasenter, med bruk av spill-varme.

Ringeriksregionen har flere relevante reiselivsaktører og -destinasjoner. Eksempelvis Sundvolden Hotel i Hole, Hadeland Glassverk og Kistefos Museum i Jevnaker, Blaafarveverket i Modum, samt fjelldestinasjonen Norefjell som er lokalisert i Krødsherad. Imidlertid skiller Ringeriksregionen seg fra andre typiske reiselivsregioner ved at de ikke har en felles destinasjon. Dette kommer tydelig frem ved at regionens viktigste reiselivsdestinasjon, Norefjell, har sine naturlige samarbeidsflater mot Sigdal og Flå, som ligger i to andre kommuneregioner.

Hønefoss-campuset til USN er en viktig del av kunnskapsmiljøet i kommuneregionen gjennom partneravtaler med næringsliv og klynger, i tillegg til at sykehuset i Hønefoss er en viktig kunnskapsaktør. Andre viktige aktører er eksempelvis inkubatoren Pan Innovasjon, som også drifter etablererveiledertjenesten for tre av kommunene i regionen, Modum Næringsforening som jobber opp mot næringslivet og drifter etablererveiledertjenesten i Modum kommune, og Jevnaker Næringsdrivende. Videre har man i Ringeriksregionen etablert et kontorfellesskap,
lokalisert på Hønefoss-campuset til USN, hvor bedrifter, Ringerike næringsforening, Modum Næringsforening, USN, Pan Innovasjon og aktører fra kommunene har plass. Det er ingen sterke næringsklynger lokalisert i kommuneregionen, men flere bedrifter deltar aktivt i andre regionale/nasjonale klynger.


Dialogmøter
Næringsforeningen har rutinemessige dialogmøter med kommunen. Det ble holdt 2 slike møter i 2022.
De viktigste temaer var:
 • Evaluering av samarbeid
 • Samferdsel
 • Kommuneplanens arealdel, tilgang på næringstomter
 • Etablererveiledning
 • Modumkonferansen
 • Sentrumsutviklingsprosjektet
 • Arbeid for å tiltrekke seg nyetableringer
    

Samferdsel/infrastruktur  
Næringsforeningen har observatørplass i Hovedutvalget for samferdsel og næring, og har særlig vært pådriver for å øke tilgjengelige næringsarealer i kommunen. Proaktiv arealforvaltning er et av de viktigste premisser for å skape vekst og utvikling. Sammenlignet med nabokommuner har Modum svært lite å tilby for etablering av virksomheter.

Hovedutvalget har arbeidet med å øke trafikksikkerheten i krysset Vikersund Nord ved å søke om fravik av gjeldende regler for å bygge rundkjøring. Næringsrådet har støttet arbeidet, og fikk i denne saken til et samspill med Modum Lastebileierforening.

Arbeidet med å sikre persontogtrafikk på Randsfjordbanen har fortsatt i 2022. Det er ingen løsning, men både Hovedutvalget og Næringsforeningen bruker alle anledninger for å skape framdrift. Sømløs overgang mellom Randsfjordbanen og kommende Ringeriksbane er viktig tema. Næringsforeningen har sørget for å få med Randsfjordbanen og rv. 350 i forslag til Strategisk politisk næringsplan for Ringeriksregionen.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland deltok på Modumkonferansen i september. Etter programposten på samferdsel lyktes det å få henne med på en kort befaring i krysset Vikersund Nord. I Hovedutvalg for samferdsel og næring 11. okt. møtte direktør for drift og vedlikehold i Statens Vegvesen. Det er nå en viss optimisme mht. å få godkjent plan om å bygge rundkjøring i krysset.

Tog: Jernbanedirektør Knut Sletta deltok på Modumkonferansen. Han viste til rapporten fra Urbanet Analyse som konkluderte med at det ikke var markedsgrunnlag for togtilbud. Viken fylkeskommune og kommunen jobber fortsatt meget aktivt for å få til et togtilbud på Randsfjordbanen. Det er nå aktuelt å få til en ny analyse inkludert samfunnsøkonomiske effekter.
PROSJEKT «BÆREKRAFTIG SENTRUMSUTVIKLING I MODUM
Det er mange oppgaver som er inkludert i dette prosjektet. Prosjektet er inne i sitt avsluttende år. I 2022 har prosjektet vært finansiert av en bevilgning fra Modum kommune på kr. 150 000 og prosjektmidler inn i delprosjekter. Det er hovedsakelig prosjektleder Anne Kat som har jobbet med dette.


Tilgjengelig sentrum for alle.
Forprosjektet er gjennomført og levert. Det har vært gjennomført 3 befaringer, og flere møter i kartleggingsfasen av forprosjekt for å se på Universell utforming i kommunens sentrum. Det er Anne Kat Håskjold som har ledet dette arbeidet. Det er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er oppdragsgiver, og som vi fakturerer for dette prosjektet. Rapporten av forprosjektet er ferdig. Det ble presentert på Tyrifjord hotell 12. Januar. Videre arbeid med dette vil rådet holde i sammen med en ny prosjektleder. Etterarbeidet vil ha en prosjekttid på 3 år.

Vikersund Handelsbrygge.
Arbeidet med brygge går sakte, men sikkert fremover.
Det er nå søkt om resterende midler fra Sparebankstiftelsen. Det er Vikersund Vel som er mottaker av midlene for dette arbeidet. Anne Kat er ønsket av Vikersund Vel til å være koordinator for hele brygge arbeidet.
Overordnet fremdriftsplan på brygga er som følger;

 
 • Bestilling, bearbeiding og galvanisering av stål             -              desember 2022
 • Detaljprosjektering av amfi/trapp/skråning                     -              desember 2022
 • Montering av stålkonstruksjon (brygge)                         -              januar 2023
 • Fundamentering, amfi/trapp/skråning                            -              februar/mars 2023
 • Trekonstruksjon og dekke på brygge                             -              mars/april/mai 2023
 • Trekonstruksjon, amfi/trapp                                            -              mars/april/mai 2023
 • Ferdigstillelse, komplett prosjekt, belysning                   -              mai 2023

Modum Handel.
Gavekort
Det selges mye gavekort.
Modum Næringsforening har 44 medlemmer som tar imot dette kortet, og det er et av våre største trekkplaster akkurat nå. Det er utsalgssted både hos Elon i Vikersund og Nygård Sport i Åmot. I tillegg kan Næringsforeningen selv generere kort og sende faktura ut til medlemmer.
Mulighetene for å selge mer kort er stor. Det må være et felles ansvar å markedsføre dette kortet i alle brukersteder.  


Resertifisering av bærekraftig reiseliv.
I 2019 gjennomførte Visit Norefjell et sertifiseringsarbeid for de 4 kommunene som ble med i dette arbeidet. Det er Sigdal, Krødsherad, Flå og Modum Kommune
Kommunene fikk da sertifiseringsmerke for bærekraftig reiselivskommune.
Et slikt merke krever resertifisering, og jobben skal for oss gjennomføres i 2023, for å få fornyet merke i 2024. Det er en meget krevende prosess. Det var ordførere og rådmenn som var samlet i tillegg til Sigdal Utvikling, Modum Næringsforeningen og Visit Norefjell.
Vi har deltatt i prosessen med hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i Modum.
Modums utfordringer – Samarbeid.
Utfordringsbildet og utenforskap er meget aktuelt og noe vi må ta på alvor.
Vi var innom tema på konferansen, og vi har jobbet med dette gjennom året. Det er etablert en god relasjon både til flykning tjenesten og NAV.
Flykning tjenesten får enda flere flykninger. Hvordan få disse inkludert og i jobb?
NAV Modum har veldig mange uføre, med rest arbeidsevne hvordan hjelpe disse ut i arbeid?
Næringsforeningens rolle er å koble disse med næringslivet i Modum.
Skilting
I januar gjennomførte vi en kartlegging av dagens situasjon vedrørende skilting i Kommunen. En rapport om dette ble levert til Kommunen som har ansvaret for gjennomføring og etablering av skilt. Næringsforeningen har blitt tatt med i prosessen rundt forventningsavklaring fra handelsbedrifter og vel. Prosessen er ikke i mål ennå, men det er forespeilet at det skal være skiltet innen sommeren 2023.
Modum Investor Hub
Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har vært initiativtaker til etableringen av en «Investor Hub». Denne gruppen er registrert som «Vikersundlekter AS» og består for tiden av 12 lokale investorer. Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har i 2022 deltat på en rekke møter i denne gruppen, og arrangert samlinger. Det jobbes med prosjekter knyttet til sentrumsutvikling.
Tour of Scandinavia
Tour of Scandinavia er et World Tour-løp over seks etapper gjennom tre forskjellige land. Den 13 august startet «dronning etappen» i Vikersund med målgang på Norefjell. Etter presentasjon og start i Vikersund, syklet rytterne den 253, 5 meter lange verdensrekordstripa gjennom Vikersundgata. De syklet deretter Heggen-sida forbi Vikersundbakken til Åmot, om Blaafarveværket/ Haugfoss om Overn og til Sysle og tilbake til Vikersund. Denne runden kjørte de 1,5 gang før feltet fortsatte inn i Sigdal. Som i fjor ble rittet sendt direkte på TV2, samt at det ble distribuert til alle verdens kontinenter via Discovery/Eurosport-nettverket. Vi fikk flotte direktesendte TV bilder hele veien fra starten i Vikersund til målgang på Norefjell og det anslåes at mellom 15 og 20 millioner mennesker fikk se deler av eller hele rittet. Bedre markedsføring av kommunen skal man lete lenge etter. Dette sa sjefen for arrangementet etter at rittet var gjennomført:
«Visit Norefjell (med samarbeidspartnere) har tatt et veldig godt eierskap, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Ulike aktiviteter og initiativ lokalt bidrar til et bedre arrangement og en sterkere synliggjøring av både ToS og destinasjonen. Slikt blir lagt merke til både medialt og av våre gjester, inkludert ryttere, lagledelse, partnere og media. Vertskapsrollen, som spesielt Modum og Norefjell ski & spa viser oss, er også av stor positiv betydning.»
Roy Moberg, General manager ToS

Modum Handel
Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling er koordinator og pådriver for aktiviteter i regi av handelsstanden. Modum Næringsforening utfører administrativt arbeid for Modum Handel og kompenseres for dette.
I 2022 har det vært følgende aktiviteter.
 • Gla dag i Vikersund – 1. lørdag i mai.
 • Vikersunddagen og Pride – 1. lørdag i september.
 • Julegran tenninger.
Dette arrangementet ble meget bra i 2022. Det var ny rekord med boder – 78 stk påmeldt. Og ny rekord i mennesker samlet på dagtid. Det var god suksess å legge de to arrangementene til samme dag.
Etablererveiledning
Næringsforeningen har siden august 2018 hatt ansvaret for etablererveiledninger i Modum Kommune. Fra og med 2023 tar Pan Innovasjon over denne tjenesten i Modum og Ringeriksregionen.

Det er gjennomført 4 etablererveiledninger og 2 næringsfaglige vurderinger i 2022.
Arbeidet med å fylle «Gründergartneriet» opp igjen med nye leietakere går tregt. Foreløpig dette året har vi kun signert en ny leieavtale. Administrasjonen har gjennomført et møte med TVModum som et første steg i en noe mer offensiv PR/kommunikasjonsstrategi i et forsøk på å øke bevisstheten lokalt om at dette tilbudet finnes. 
Zurf Modum prosjektet benytter regelmessig næringsforeningens lokaler til gjennomføring av akseleratorprogram for 2 nyetablerte bedrifter i Modum. Begge disse bedriftene har benyttet seg av innledende etablererveiledning og en har vært leietaker i «Gründergartneriet». 


Styringsgrupper.

Modum næringsforening deltar i flere styringsgrupper i kommunal regi som næringslivets representant.


Fairtrade
Modum er en fairtrade kommune. Det har vært gjennomført 6 gruppemøter i lokal styringsgruppe, 3 temaforedrag i regi av Fairtrade Norge.  Tirsdag den 11 oktober ble det avholdt et temamøte i Rådhuset i samarbeid med kommunen for å informere næringsliv og andre aktører om Fair Trade organisasjonens arbeid nasjonalt og lokalt. MNF var med-arrangør for dette arrangementet. Modum Kommune har fått status som en Fair Trade kommune og det forplikter.
I forkant av temamøtet deltok Anne Kat på Rådmannens ledersamling og i møtet til hovedutvalg for samferdsel og næring for å informere om Fair Trade. Daglig Leder for Fair Trade Norge deltok også på alle disse møtene og hun satte stor pris på hjelpen fra MNF. Fair Trade handler i korte trekk om sosialt ansvar og bærekraft og de er avhengig av en innsats både fra det offentlige og privat næringsliv. De fikk presentert sitt arbeid i rådmannens ledersamling, i hovedutvalget for næring og samferdsel og for næringslivet.Modum Vekst og Inkludering
Daglig Leder i Modum Næringsforening har et styreverv i Modum Vekst og Inkludering (Asvo og Modum Industri). Modum Næringsforening sin rolle i styret ansees som viktig da næringsforeningen representerer et bindeledd mellom lokalt næringsliv, kommune og regionale nettverk. I 2022 deltok Martin Kaggestad på 4 styremøter i Modum Vekst og Inkludering.  


TvAksjonen
Mandag den 10 oktober deltok MNF sin administrasjon i en «dugnad» sammen med ordførere i Ringeriksregionen for å samle inn penger til årets TV aksjon. Dette tiltaket var MNF med på å organisere og dugnaden fikk mye oppmerksomhet og god media dekning. Resultatet av innsamlings dugnaden ble kr.227.000, noe alle var svært godt fornøyd med. Generalsekretæren i Leger Uten Grenser deltok i dugnaden. Hun holdt også et inspirasjonsfordrag og kjørte ZIP line før dugnaden startet. ZIP linen ble også testet av de fleste ordførerne i regionen.


INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Næringsforeningen sender jevnlig ut nyhetsbrev til bedrifter og handelsstanden med informasjon og invitasjoner til arrangementer. Totalt ble det sendt ut 38 slike nyhetsbrev i 2022.

Næringsforeningens Facebook-sider og web-sider er også en del av informasjonsarbeidet.

Lokalmedia er meget aktive i å følge opp arbeidet med næringsutvikling. Undersøkelser viser at lesere er svært interessert i slikt stoff, og det gjenspeiler seg i lokalavis og på lokal TV. Næringsrådet vektlegger å videreføre det gode forhold til lokalmedia.


ARBEID MOT NOV
NOV – Næringsforeningene i Oslofjord-Vest regionen, er et samarbeidsforum for næringsforeninger i:
Kongsberg                                       Asker
Drammensregionen                      Røyken
Hurum                                              Modum
Ringerike                                          Bærum

Det ble holdt 4 møter i 2022 og flertallet av disse møtene ble gjennomført digitalt. Møtene er svært nyttige ved at det er mye erfaringsutveksling og ideer til tiltak. Forumet samordner også f.eks. samspillet med fylkeskommunens arbeid med strategisk næringsplan for Midt-Buskerud,
og nettverksgrupper. Det er i 2021 etablert arbeidsgrupper internt i NOV. Modum Næringsråd har vært aktive i flere av diss gruppene som har jobbet med utvikling og implementering av felles CRM system (Customer Relations Managment) og utvikling av medlemsarbeid.

Vikersund 15. februar 2023

 Vegard Jelstad (sign.)            Aage Bergerud (sign.)                    Hans Falang (sign.)


Tor Chr. Fagertun (sign.)                    Mette Weggersen (sign.)                  Ingunn Øderud (sign.)           

Martin Kaggestad – daglig leder (sign.) 
 

 

Last ned filer