16

Årsrapport

ÅRSBERETNING 2023
ÅRSBERETNING 2023

Modum Næringsforening (tidligere Næringsråd) ble stiftet 27. januar 2010 med visjon:
«En god næringsutvikling basert på samhandling.»
 Foreningens grunnlag og formål 
 Modum Næringsforening skal være en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
Modum Næringsforening skal:
 • arbeide for nyetableringer og vekst i næringslivet
 • være en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
 • være samarbeidspartner og pådriver over for Modum kommune
 • bidra til å utvikle et godt omdømme for Modum kommune

VIRKSOMHETEN I 2023
STYRET
Styret har i året bestått av:
Styreleder
Vegard Jelstad
Styremedlemmer:
Stig Hølen
Gro Spone
Ivar Borgen                
Hans Falang              
Ingunn Øderud
Mette Weggersen

Styremøter
Styret har hatt 6 styremøter.
Styret har behandlet 41 saker.
Viktige saker har vært:
 • Rapport fra daglig drift som er fast sak på alle styremøter
 • Årsregnskap 2022 (økonomirapportering er fast sak på alle møter).
 • Årsberetning 2022
 • Arbeidsplan 2023
 • Budsjett 2023. Budsjett er ikke en årsmøtesak, men styret vedtar på første styremøte budsjett som styringsverktøy for kalenderåret.
 • Samferdsel – samspill med Modum kommune og andre aktører
 • Modumkonferansen 2023 – styret var aktive i utarbeidelse av format og program.
 • Revidert næringsplan for Modum Kommune

Last ned filer